Załącznik do Uchwały nr 7/2015
Walnego Zebrania Członków
Uczniowskiego Klubu Jeździeckiego „PROMYK”
w Albigowej z dnia 29.05.2015 r.

 

STATUT

 

UCZNIOWSKIEGO KLUBU JEŹDZIECKIEG „PROMYK”

 

Rozdział  I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 

§ 1

 

Uczniowski Klub Jeździecki „PROMYK” zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli trenerów, zawodników i sympatyków.

 

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest teren całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Podkarpacia, w tym zwłaszcza obszaru Gminy Łańcut. Klub może również działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

2. Siedziba Klubu mieści się pod adresem 37-122 Albigowa 300.

 

§ 3

 

1. Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ustawy o sporcie i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

 

§ 4

1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

 

§ 5

 

1. Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 


Rozdział  II

Cel i sposoby działania

 

§ 6

 

Celem Klubu jest:

1) Rozwój i popularyzacja sportów  konnych, rekreacji i turystyki konnej, hipoterapii oraz innych form kultury fizycznej i sportu na terenie swojego działania.

2) Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.

3) Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

4) Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

5) Organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej dzieci i młodzieży.

6) Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia i aktywnego spędzana czasu wolnego; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

7) Organizowanie i uczestnictwo w różnorodnych formach współzawodnictwa sportowego: zawodach jeździeckich, rajdach konnych, pokazach, itp.8)     Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu oraz wolontariat.

9) Popularyzacja i rozwój turystyki, ekoturystyki i rekreacji jeździeckiej, rowerowej i pieszej.

10) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wszystkich osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka i pomaganie im w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym.

11) Działania na rzecz aktywizacji społecznej oraz zwiększenia aktywności fizycznej osób starszych; integracja międzypokoleniowa.12)  Integracja społeczna i rehabilitacja osób niepełnosprawnych oraz pochodzących ze środowisk niewydolnych, marginalizowanych i zagrożonych.

13) Popularyzacja hipoterapii jako metody rehabilitacji i pozytywnego oddziaływania na rozwój społeczny i emocjonalny dzieci, młodzieży i dorosłych.14)  Organizowanie, upowszechnianie i prowadzenie różnych form rehabilitacji i terapii z udziałem zwierząt (dogoterapia, felinoterapia, onoterapia, itp.).

15) Podnoszenie kwalifikacji sportowych i zawodowych swoich członków, jak również osób z zewnątrz, w tym zwłaszcza w zakresie jeździectwa, hipoterapii, dogoterapii, felinoterapii.

16) Promowanie metod jeździectwa naturalnego i naturalnych metod komunikacji z koniem oraz inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie różnorodnych działań zmierzających do ich popularyzacji. Działania te zmierzają do poprawy warunków bytowania koni, ich ochrony oraz zmniejszania i eliminacji agresji w społeczeństwie zarówno wobec zwierząt, jak i ludzi.

17) Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

18) Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych i wrażliwości na przyrodę.19)  Edukacja pozaszkolna i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, w tym zwłaszcza kształtowanie
postawy obywatelskiej, świadomości narodowej i wiedzy o historii, tradycji i kulturze regionu
Podkarpacia.

20) Rozwój i wspieranie współpracy społeczności lokalnych regionu Podkarpacia.

21) Promocja i organizacja wolontariatu.

22) Integracja społeczności lokalnej oraz osób niepełnosprawnych i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.

23) Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych, sportowych, rekreacyjnych, które:

a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,

b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,

c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.24)  Prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez realizację programów profilaktycznych, uwrażliwiających na problem przemocy w rodzinie.

25) Pomoc społeczna – podniesienie poziomu życia osób starszych, dzieci i młodzieży poprzez tworzenie warunków do rozwoju różnych zainteresowań w ramach realizacji i upowszechniania
opracowanych programów.

26) Wspieranie i prowadzenie działań promujących wśród dzieci i młodzieży zdrowy styl życia oraz ukazujących zagrożenia używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

27) Prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii poprzez wspieranie programów skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka: ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

28) Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

 

§ 7
Klub realizuje swoje cele przez:

 

1. Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w zakresie:

 

1) Prowadzenie sportowych zespołów ćwiczebnych.

 

2) Prowadzenie zajęć rekreacyjnych i edukacyjnych, w tym wycieczek pieszych, konnych i rowerowych oraz warsztatów tematycznych.

 

3) Organizowanie imprez i zawodów sportowych oraz udział w imprezach krajowych i zagranicznych.

 

4) Organizowanie obozów o charakterze rekreacyjnym i sportowym dla dzieci i młodzieży.

 

5) Prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych i rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także spotkań i innych działań o charakterze integracyjnym.

 

6) Prowadzenie zajęć jeździeckich przygotowujących osoby niepełnosprawne do udziału w olimpiadach specjalnych i paraolimpiadach.

 

7) Skupianie wokół swojej działalności lekarzy, rehabilitantów, psychologów, pedagogów, instruktorów jazdy konnej i hipoterapii oraz społeczników, którzy widzą w rozwoju hipoterapii jedną z dróg pomocy osobą dotkniętym chorobą i zagrożeniem wykluczenia społecznego.

 

8) Organizacja warsztatów, kursów i szkoleń, w tym zwłaszcza szkolenia podstawowego i specjalistycznego w zakresie jeździectwa, hipoterapii i aktywizacji społeczno-zawodowej.

 

9) Organizacja szkoleń, prelekcji, sympozjów, zgrupowań treningowych i innychform działalności, mających na celu propagowanie idei jeździectwa.

 

10) Organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz przeciwdziałaniu przemocy wobec zwierząt.

 

11) Organizowanie wolontariatu dzieci i młodzieży na rzecz społeczności lokalnej regionu.

 

12) Inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie różnorodnych działań zmierzających do popularyzowania wiedzy o koniach,  jeździectwie naturalnym, komunikacji z koniem oraz poprawy warunków życia koni w świecie ludzi.

 

13) Prowadzenie szeroko pojętej edukacji społeczeństwa na temat metod komunikacji i eliminacji agresji, wobec zwierząt a także ludzi względem siebie, na przykładzie współpracy z koniem.

 

14) Prowadzenie i stałe wzbogacanie ośrodka informacyjnego o jeździectwie naturalnym,         komunikacji z koniem oraz poprawy warunków życia koni w świecie ludzi.

 

15) Prowadzenie projektów dla społeczności lokalnych (np. hipoterapia, terapia przy koniu) mających na celu pomoc ludziom i zwierzętom poprzez zmniejszanie agresji i demonstrowanie łagodnych metod pracy i współdziałania.

 

16) Organizowanie szkoleń i pokazów zmierzających do popularyzacji naturalnych metod komunikacji z koniem, podnoszenia umiejętności jeździeckich i budowania przyjacielskich więzi ze zwierzętami.

 

17) Modernizację, budowę, remonty i konserwację własnych bądź dzierżawionych obiektów i urządzeń sportowych oraz ich bieżące użytkowanie.

 

18) Współpracę z organizacjami, fundacjami, instytucjami i ruchami polskimi i zagranicznymi o podobnym profilu działania.

 

19) Współpracę ze środowiskiem lokalnym, z władzami samorządowymi, rządowymi w zakresie wymienionych w celach Klubu.

 

20) Inicjowanie i podejmowanie z zachowaniem obowiązujących przepisów innych działań zmierzających do realizacji statutowych celów i zadań.

 

2.      Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w zakresie:

 

1) Prowadzenie sportowych zespołów ćwiczebnych.

 

2) Prowadzenie nauki jazdy konnej.

 

3) Prowadzenie zajęć rekreacyjnych i edukacyjnych, w tym wycieczek pieszych, konnych i rowerowych oraz warsztatów tematycznych.

 

4) Organizowanie imprez i zawodów sportowych oraz udział w imprezach krajowych i zagranicznych.

 

5) Organizowanie obozów o charakterze rekreacyjnym i sportowym dla dzieci i młodzieży.

 

6) Prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych i rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także spotkań i innych działań o charakterze integracyjnym.

 

7)  Prowadzenie zajęć jeździeckich przygotowujących osoby niepełnosprawne do udziału w olimpiadach specjalnych i paraolimpiadach.

 

8)  Organizacji i prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji z zakresu hipoterapii, dogoterapii/kynoterapii, onoterapii i felinoterapii oraz aktywizacji społeczno-zawodowej.

 

9)  Organizacji szkoleń, prelekcji, sympozjów, zgrupowań treningowych  i innychform działalności, mających na celu propagowanie idei jeździectwa.

 

10)  Pozyskiwania środków na realizację statutowych zadań poprzez organizowanie zbiórek, kwest ulicznych, imprez kulturalnych, sportowych oraz umieszczaniu reklam różnych firm na strojach sportowych, banerach, plakatach, ulotkach, stronie internetowej itp.

 

11)  Prowadzenia działalności naukowej, publicystycznej i wydawniczej związanej z jeździectwem, pomocą osobom niepełnosprawnym w szczególności propagującej hipoterapię oraz dogoterapię/kynoterapię, onoterapię i felinoterapię.

 

§ 8

 

Klub realizując swoje cele statutowe może:

 

1) Współdziałać z dyrektorami szkół i radą szkoły;

 

2) Współdziałać z władzami samorządowymi, sportowymi i państwowymi;

 

3) Współdziałać z klubami sportowymi oraz z Polskim Związkiem Jeździeckim i działać zgodnie z ich
uchwałami statutowymi;

 

4) Być członkiem innych organizacji i związków stowarzyszeń realizujących pokrewne cele, w tym
również zagranicznych;

 

5) Współpracować z organami administracji publicznej i innymi organizacjami pozarządowymi dla optymalizacji działań pożytku publicznego.

 

§ 9

 

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

 

Rozdział  III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 10

 

Członkowie Klubu dzielą się na:

 

1) zwyczajnych,

 

2) wspierających.

 

§ 11

 

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie, rodzice i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

 

2. Małoletni  w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak stowarzyszenie zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybieranym.

 

§ 12

 

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 

1) Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z zastrzeżeniem § 11 pkt. 2-3;

 

2) Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu;

 

3) Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub;

 

4) Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu;

 

5) Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 13

 

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialną i/lub finansową dla Klubu.

 

§ 14

 

Członkowie wspierający mają prawo do:

 

1) Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu;

 

2) Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu;

 

3) Korzystania z innych uprawnień określonych przez ZarządKlubu.

 

§ 15

 

Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:

 

1) Branie czynnego udziału w działalności Klubu, tj. uczestniczenia w pracach, akcjach i imprezach;

 

2) Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Klubu;

 

3) Prezentowanie celów i programów Klubu na zewnątrz;

 

4) Godne reprezentowanie barw Klubu;

 

5) Terminowe opłacanie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

 

§ 16

 

1. Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

 

1) Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.

 

2) Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

 

a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,

 

b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6-ciu miesięcy,

 

c) działania na szkodę Klubu,

 

d) zalegania ze składkami za okres 1 roku.

 

3) Rozwiązanie się Klubu.

 

2.  Od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje w terminie 30 dni odwołanie do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

 

Rozdział  IV
Władze Klubu

 

§ 17

 

  1. Władzami Klubu są:

 

  1. Walne Zebranie Członków

 

2) Zarząd

 

3) Komisja Rewizyjna

 

2. Kadencja władz trwa 4 lata.

 

3. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.

 

4. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 18

 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.

 

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

 

  1. z własnej inicjatywy,

 

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 

3) na wniosek ½ ogółu członków stowarzyszenia.

 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 19

 

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 

1) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

 

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarząd Komisji Rewizyjnej,

 

3) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

 

4) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 

5) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

 

6) uchwalanie zmian statutu,

 

7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków,

 

8) podejmowanie uchwał w kwestii rozwiązania stowarzyszenia oraz przeznaczenia majątku likwidowanego stowarzyszenia,

 

9) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

 

3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

 

§ 20

 

1. Zarząd Klubu składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Skarbnika i Sekretarza.

 

2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na pół roku.

 

3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub/i Sekretarza.

 

4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

 

§ 21

 

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

 

1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 

2) wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Klubu,

 

3) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

 

4) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

 

5) przyjmowanie i skreślanie członków,

 

6) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

7) składanie sprawozdań z działalności Klubu.

 

§ 22

 

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

 

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

 

§ 23

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

 

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

 

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

 

5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

 

1) przeprowadzanie kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

 

2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

 

3) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

 

4) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

 

5) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

 

§ 24

 

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

 

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3głosów przy obecności co najmniej połowyuprawnionych do głosowania.

 

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dniod podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

 

§ 25

 

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

Rozdział  V
Wyróżnienia i kary

 

§ 26

 

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

 

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

 

§ 27

 

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu -Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania następujących kar:

 

1) upomnienia,

 

2) nagany,

 

3) zawieszenia w prawach członka na okres do 6 miesięcy,

 

4) wykluczenia.

 

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.

 

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

 

Rozdział  VI
Majątek i fundusze Klubu

 

§ 28

 

Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:

 

1) składki członkowskie oraz wpisowe,

 

2) dotacje budżetowe na zadania zlecone,

 

3) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,

 

4) dochody ze sprzedaży majątku,

 

5) majątek.

 

§ 29

 

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących: Prezesa, Skarbnika lub Sekretarza.

 

Rozdział  VII
Zmianastatutu i rozwiązanie się Klubu

 

§ 30

 

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 31

 

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

 

Albigowa, dnia 29 maja 2015 r.

 

1. Krzysztof Dabrowski  –  Prezes Zarządu
 –podpis–

 

2. Elżbieta Skrzypek  –  Skarbnik
–podpis–

 

3. Alina Goldmann  –  Sekretarz
–podpis–