2 maja 2022

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA JEŹDZIECKIE

Termin realizacji projektu: 
od 01 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnych zajęć jeździeckich skierowanych do osób zamieszkałych na terenach wiejskich województwa podkarpackiego.

Celem głównym zadania jest stymulowanie mieszkańców obszarów wiejskich do udziału w sportowej aktywności oraz kształtowanie pozytywnych wzorców sportowych w rodzinie. Ponadto celem jest również minimalizowanie zjawisk patologicznych poprzez wskazywanie form aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego, zajęć rozwijających zainteresowania i zamiłowania, jak również inicjowanie systematycznej aktywności fizycznej u osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo.

Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i przesłanie jego skanu w formie PDF na adres mailowy: ukjpromyk@gmail.com
lub złożenie w biurze projektu osobiście, lub przesłanie pocztą.

Oryginał FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO należy dostarczyć najpóźniej na spotkaniu organizacyjnym.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia się do projektu:
1.    Formularz zgłoszeniowy POBIERZ

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione telefonicznie – na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!