5 lipca 2023

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA HIPOTERAPII
W RAMACH PROJEKTU „HIPOTERAPIA KLUCZEM DO SAMODZIELNOŚCI”

Termin realizacji projektu: 
od 01 lipca 2023 r. do 15 grudnia 2023 r.

Liczba godzin wsparcia:
17 godzin (34 zajęcia) dla każdego uczestnika w całym okresie realizacji projektu.

Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnych zajęć hipoterapeutycznych skierowanych do osób zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Działania mają na celu rozwijanie, nabywanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością jak również przysłużyć się mają zwiększeniu integracji społecznej tych osób.

Powyższe cele będą realizowane poprzez udział beneficjentów w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych metodą:
– gimnastyki leczniczej na koniu,
– terapeutycznego kontaktu z końmi,
– psychopedagogicznej jazdy konnej.

Zajęcia odbywać się będą w:

Szkółka Jeździecka „PROMYK”
37-122 Albigowa 300
woj. podkarpackie
www.sjpromyk.pl

Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i przesłanie jego skanu w formie PDF na adres mailowy: hipoterapia.promyk@gmail.com
lub złożyć w biurze projektu osobiście, lub przesłać pocztą.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!

Zgłoszenie z niekompletnie wypełnionym formularzem nie będzie brane pod uwagę.

Oryginał FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności należy dostarczyć najpóźniej na spotkaniu organizacyjnym.

Udział w spotkaniu organizacyjnym jest OBOWIĄZKOWE.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia się do projektu:
1.    Formularz zgłoszeniowy POBIERZ
2.    Regulamin POBIERZ

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione telefonicznie – na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną zamieszczone na liście rezerwowej. Kwalifikacja do uczestnictwa z listy rezerwowej jest możliwa po zwolnieniu miejsca w projekcie z powodu rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika.

Zadanie współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Informacje o projekcie:

Uczniowski Klub Jeździecki PROMYK
tel. kom. 669 486 789
Koordynator Projektu: Alina Goldmann
e-mail: hipoterapia.promyk@gmail.com
www.ukjpromyk.pl